1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Rescueyhdistys Kulkurit ry, englanniksi Rescue Association HOBO DOGS. Yhdistyksen kotipaikka on Tuusula. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodittomien eläinten, erityisesti koirien ja kissojen asemaa ja elinolosuhteita sekä niiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tiedottaa eläinten tilanteesta ja hyvinvoinnin epäkohdista, harjoittaa valistus- ja koulutustoimintaa, vaikuttaa eläinsuojelullisiin asenteisiin ja lainsäädäntöön sekä etsii koteja kodittomille koirille, kissoille ja muille eläimille.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan, harjoittaa julkaisutoimintaa, ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, järjestää rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja maksullisia huvitilaisuuksia sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, yritys tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jasenellä on oikeus erota yhdistyksesta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jos jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta vuoden ajalta, katsotaan jäsen eronneeksi. Jäsenmaksun eräpäivä on kaksi viikkoa ennen kunkin kalenterivuoden vuosikokouspäivää. Kesken tilikautta liittynyt jäsen maksaa jäsenmaksun kuluvalta vuodelta vuoden loppuun mennessä. Kesken vuotta hyväksytyn jäsenen äänioikeus astuu voimaan jäsenmaksun suorittamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuluvan kalenterivuoden vuosikokousta.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän mahdollisen liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-4 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-3 varajäsentä. Hallituksen varajäsenet korvaavat varsinaisia jäseniä siinä järjestyksessä kuin heidät on valittaessa määrätty. Hallituksen jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen jäsenet tai hallituksen nimeämä muu henkilö, kukin erikseen.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä ajankohtana helmi-toukokuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen
kokousta yhdistyksen virallisilla Internetsivuilla julkaistavalla kokouskutsulla.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valitseminen
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Tilikauden toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon esittäminen
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille päättäminen
7. Toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden hallituksen jäsenten sekä mahdollisten varajäsenten valitseminen
9. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen
10. Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen
11. Kokouksen päättäminen

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntojen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.